Разведка Добыча КазМунайГаз

Открытые тендерыУважаемые потенциальные поставщики!

Настоящим  сообщаем Вам, что с 1 августа 2011 года раздел закупок

АО «РД «КазМунайГаз» будет размещаться на новом сайте zakup.kmgep.kz

Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

23 июля, 2011ПФ "ОМГ" тендер по закупкам товаров на 09.08.2011г. в 10-00 мин.

АО «РД"КазМунайГаз» Республика Казахстан, телефон 97-79-50, tender@kmgep.kz., г. Астана, пр. Кабанбай-батыра, 17, РНН 620 100 210 124, БИК HSBKKZKX, р/с KZ766010111000022538 в АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» г. Астана, корпоративный веб-сайт www.kmgep.kz. (далее — Общество) приглашает заинтересованных потенциальных поставщиков для участия в открытом тендере по закупкам товаров по следующим лотам:

№77 «Влагомер сырой нефти»;

№308 «Канатная продукция».

Место поставки товаров: Мангистауская область, ПФ «Озенмунайгаз».

Сроки поставки товаров: согласно календарно графика 2011 года, указанного в тендерной документации.

Объем и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить в срок до «10:00» часов 08 августа 2011г. включительно на корпоративном веб-сайте www.kmgep.kz и/или на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына» или по адресу: 130200, г. Жанаозен, ул. Сатпаева 3, каб. 108 с 08:30 до 18:00 часов после предоставления:

— сведений о полном наименовании потенциального поставщика, местонахождении и контактных телефонах;

— документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, оформленного надлежащим образом, на получение копии тендерной документации.

Тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.

Тендерные предложения на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: 130200, г. Жанаозен, ул. Сатпаева 3, каб. 108

Окончательный срок представления тендерных предложений до «09:00» час. 09 августа 2011 года.

Конверты с тендерными предложениями будут вскрываться в «10:00» час. 09 августа 2011 года, по следующему адресу: 130200, г. Жанаозен, ул. Сатпаева 3, актовый зал.

Все затраты связанные с подготовкой тендерного предложения относятся на счет потенциального поставщика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам:

8 (7172) 97 74 57 — по техническим вопросам;

8 (72934) 12 63 210 — по вопросам тендерной документации;

8 (72934) 12 63 210 — по вопросам получения тендерной документации.

 

 

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы, телефон 97-79-50, tender@kmgep.kz., Астана қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 17, СТН 620 100 210 124, БИК HSBKKZKX, е/ш KZ766010111000022538 Астана қаласының «Қазақстанның Халықтық Жинақ Банкі" АҚ, www. kmgep.kz корпоративтік сайты (бұдан әрі - Қоғам) мүдделі ықтимал ұсынушыларды мына лоттар бойынша тауарларды сатып алу жөніндегі ашық тендерге (бұдан әрі - тендер) қатысуға шақырады:

№ 77 «Шикі мұнайдың ылғал өлшегіші";

№ 308 «Арқан өнімдері".

Тауарлардың жеткізілетін жері: Маңғыстау облысы, «Өзенмұнайгаз» ӨФ.

Тауарларды жеткізудің мерзімі: тендерлік құжаттамада көрсетілген 2011 жылдың кестесіне сәйкес.

Көлемі мен егжейлі-тегжейлі ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттаманы:

—  ықтимал ұсынушының толық атауы, орналасқан жері және байланыс телефондары туралы мәліметтерді;

—  ықтимал ұсынушы өкілінің тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін алуға лайықты тұрғыда ресімделген құжатпен расталған өкілеттілігін ұсынғанан кейін 2011жылдың 8 тамызын қоса алғанда сағат 10.00-ге дейін мерзімде www. kmgep.kz корпоративтік веб-сайтынан және/немесе «Самұрық-Қазына» АҚ белгілеген веб-сайттан немесе инд. 130200, Жаңаөзен қаласы, Сәтпаев көшесі, 3, 108-кабинет мекен-жайы бойынша сағат 08.30-дан 18.00-ге дейін алуға болады.

Тендерлік құжаттама тегін негізде ұсынылады.

Ықтимал қатысушылар конвертке салынып желімделген тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді инд. 130200, Жаңаөзен қаласы, Сәтпаев көшесі, 3, 108-кабинет мекен-жайы бойынша ұсынады (жібереді).

Тендерлік өтінім берудің соңғы мерзімі 2011 жылдың 9 тамызы, сағат 09.00-ге дейін.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер инд. 130200, Жаңаөзен қаласы, Сәтпаев көшесі, 3, акті залы мекен-жайы бойынша 2011 жылдың 9 тамызында сағат 10.00-де ашылады.

Тендерлік өтінімдерді дайындаумен байланысты барлық шығындар ықтимал ұсынушының есебіне жатады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады:

техникалық мәселелер бойынша — 8 (7172) 97-74-57;

тендерлік құжаттама мәселелері бойынша — 8 (72934) 12 63 210;

тендерлік құжаттаманы алу мәселелері бойынша — 8 (72934) 12 63 210Если вы зарегистрированы в данном тендере, просим Вас авторизироваться.      

Логин
Пароль

назад